Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die aan LIMCON de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden. Ondernemer: LIMCON.

Artikel 2 Rechten en verplichtingen van de klant

2.1 Indien aanmelding heeft plaatsgevonden middels een werver die aan de deur is geweest ( colportage), kan deze overeenkomst ongedaan worden gemaakt binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmeldingsbon. Dit kan het beste per aangetekende brief of briefkaart geschieden. De opzegging moet worden gestuurd naar het adres dat op de voorzijde van de aanmeldingsbon is vermeld. 

2.2 Een adreswijziging dient minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk doorgegeven te worden. Indien reiniging op het nieuwe adres mogelijk is, zullen de nieuwe stickers naar dit adres gestuurd worden en de reinigingen zullen daar voortgezet worden.

2.3 De sticker(s) die u ontvangt, zijn eigendom van LIMCON. Deze sticker wordt duidelijk zichtbaar bovenop de deksel van de container(s) geplakt op de eerste reinigingsdag. De klant dient zorg te dragen dat deze sticker niet verwijderd wordt of beschadigd is. Is de sticker niet meer zichtbaar of beschadigd. Neemt u dan contact met ons op voor een nieuwe sticker. Dit is uiteraard kosteloos.

2.4 De container(s) dient vanaf 8.00 tot 20.00 uur aan de straatkant te staan. Staat de container op de reinigingsdag niet buiten, dan zal deze dag niet ingehaald worden.

2.5 De container(s) dient leeg aangeboden te worden voor de reiniging. Afvalcontainers met klein gevaarlijk afval, met chemisch afval, met resten van onverpakt vet of onverpakt kattenbakgrit, met vetten of oliën of afvalcontainers die niet (goed) geledigd zijn zullen niet worden gereinigd.

2.6 Bij vorst of vorst aan de grond, is het LIMCON niet toegestaan te reinigen. Dit volgens de Wegenverkeerswet. Deze reinigingsdagen worden i.o.m. de klant ingehaald.

Artikel 3 Betaling

3.1 U machtigt LIMCON voor het afschrijven van het abonnementsgeld via automatische incasso van uw bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen met LIMCON.

3.2 Hierbij machtigt u LIMCON om vooraf één maal per jaar de abonnementskosten van uw bank- of girorekening te laten afschrijven, tenzij anders is overeengekomen met LIMCON. Deze afschrijving vindt plaats in de periode wanneer de klant de eerste reiniging van het jaar heeft.

3.2 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3.3 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.

3.4 Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 4 Duur en opzegging

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden (kalenderjaar).

4.2 De overeenkomst wordt na het verstrijken van voormelde periode van 12 maanden telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van 12 maanden, behoudens tijdige opzegging.

4.3 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur en geschiedt uitsluitend schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.

4.4 Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Ondernemer het verschil binnen 60 dagen restitueren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 Indien Ondernemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van een overeengekomen abonnementsperiode, met een maximum van € 100,-. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ondernemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

5.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Ondernemer toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.4 Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. 

5.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn ondergeschikten. 

Artikel 6 Geschillen

6.1 De rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 7 Toepasselijk recht

7.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer wordt beheerst door het Nederlands recht. 

Artikel 8 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

8.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

8.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

8.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

ALGEMENE VOORWAARDEN LIMCON.